TEAdir d'Estiu

Header image
Watch video
Finished 11 / 08 / 2017
Funded!
Received
€ 7.000
Minimum
€ 3.500
Optimum
€ 7.000
85 Co-financiers

Contributing € 15

Mención especial

Agradecimiento y reconocimiento especial en nuestros perfiles sociales. Aparecerá tú nombre junto al de todos los que han co-financiado nuestro proyecto.

> 09 Co-financiers

Contributing € 25

Dibujo digital

Te enviaremos un dibujo realizado por nuestros chicos/as como reconocimiento por tu apoyo como co-financiador del proyecto. También te daremos un reconocimiento especial en nuestros perfiles sociales.

> 09 Co-financiers

Contributing € 35

Crowdmap digital + dibujo digital

Haremos un mapa con la ubicación (aproximada) de todos los que han colaborado con el proyecto. Si quieres déjanos una frase inspiradora para agregarla a la imagen del mapa digital que crearemos. Además también te enviaremos el dibujo digital realizado por nuestros chicos/as y añadiremos tu nombre en los agradecimientos.

> 09 Co-financiers

Contributing € 50

Crowdmap + Dibujo + Certificado de colaboración (impresos)

Te enviaremos el mapa a con la ubicación (aproximada) de todos los que han colaborado con el proyecto. Si quieres déjanos una frase inspiradora para agregarla a la imagen del mapa que crearemos. Además también te enviaremos el dibujo realizado por nuestros chicos/as y un Diploma que te acreditará como colaborador de TEAdir como recuerdo de tu aportación. Lo enviaremos a tu dirección postal.

> 17 Co-financiers

Contributing € 100

Invitación especial a la Jornada Informativa sobre TEA 2017

Podrás asistir a la Jornada informativa sobre el trabajo en espacios y tiempos de ocio para personas con dificultades en el vínculo con los otros que organiza TEAdir anualmente en Barcelona. Además te enviaremos las recompensas anteriores en digital y te dedicaremos un reconocimiento especial en nuestros perfiles sociales.

> 09 Co-financiers

About this project

Ajuda'ns a recolzar les activitats d'estiu de TEAdir!
Needs Task Minimum Optimum
Equipo de profesionales
Tenemos una especial atención en la especialización de los profesionales que integran los equipos, la ratio es de tres monitores por cada dos chicos.
€ 1.400
Alimentación
En los tres espacios terapéuticos que organizamos incluimos la alimentación a los chicos.
€ 950
Equipo de voluntarios -Psicólogos-
Tenemos una especial atención en la especialización de los voluntarios que integran los equipos.
€ 600
Limpieza
Gastos de limpieza
€ 150
Gastos por el crowdfunding
Gastos por el crowdfunding.
€ 250
Needs Infrastructure Minimum Optimum
Alquiler de espacios
Alquiler de espacios para el tiempo que durarán las actividades.
€ 700
Alquiler de furgoneta.
Necesitamos una furgoneta para las salidas.
€ 400
Alojamiento
Alojamiento para profesionales y voluntarios.
€ 700
Materiales
Materiales necesarios para realizar todos los talleres y actividades mencionadas.
€ 400
Needs Material Minimum Optimum
Botiquin
Botiquín de primeros auxilios.
€ 50
Gasolina y peajes.
Necesarios para realizar las salidas que hemos planeado.
€ 200
Alimentación
Alimentación para profesionales y voluntarios.
€ 850
Seguro de responsabilidad civil
Seguro de responsabilidad civil de prácticas.
€ 350
Total € 3.500 € 7.000
Necessary
Supplemental

General information

TEAdir és una associació sense ànim de lucre, integrada per pares, mares i familiars de nens i adults amb Autisme. El nostre objectiu principal, és la promoció d’espais terapèutics destinats a persones amb Autisme, amb la finalitat d'afavorir el vincle amb els altres.

Anualment organitzem tres espais terapèutics d’estiu, orientats des de la psicoanàlisi lacaniana i emmarcats en l’ús del temps lliure. El nostre treball apunta a acollir a tots aquells nens i adolescents amb importants dificultats en el vincle amb els altres. Aquests espais s’organitzen a la fi de les activitats escolars, quan es fa difícil, per a les famílies, trobar llocs en els que s’acullin les dificultats que presenten els seus fills.

El Casal d’Estiu acull durant un període de quatre setmanes a vuit nens i nenes. L’En(llaç) d’Estiu és un espai orientat a joves amb dificultats en el vincle social, aquest espai té una duració de tres setmanes. Per últim, les Colònies d’Estiu disposen de vuit places per una setmana complerta en una casa rural. Un espai de vida en un lloc apartat del moviment atrafegat de les ciutats, on s’afavoreixen les relacions dels participants amb els seus iguals i amb l’entorn.

L’oferta dels espais terapèutics de TEAdir permet a les famílies donar-se un respir en la seva vida quotidiana, a la vegada que oferir a aquests nois/es diversos tallers (informàtica, art, fotografia, videojocs, còmics, esports, música, etc.) a més de sortides i activitats, sempre dins un marc d’especial cura dels seus interessos i del moment subjectiu en el que es troben.

Per tot això, tenim una especial atenció en l’especialització dels professionals que integren els equips, la ratio entre monitors i nois i la necessària rotació del equip, per tal d’aconseguir un ambient pacificador en la quotidianitat, propiciador de la trobada amb altres.

TEAdir es una asociación sin ánimo de lucro, está integrada por padres, madres y familiares de niños y adultos con Autismo. Nuestro objetivo principal es la promoción de espacios terapéuticos destinados a personas con Autismo con el fin de favorecer su vínculo con los demás.

Anualmente organizamos tres espacios terapéuticos de verano, orientados por el psicoanálisis lacaniano, y que se enmarcan en el uso del tiempo libre. Nuestro trabajo apunta a acoger a aquellos niños y adolescentes, con dificultades importantes en el vínculo con los demás. Estos espacios se organizan en el cese de actividades escolares, cuando se hace difícil para las familias encontrar lugares en los que acojan las dificultades que presentan sus hijos.

El Casal d’Estiu acoge durante un período de cuatro semanas a ocho niños y niñas. En(llaç) d’Estiu es un espacio orientado a los jóvenes con dificultades en el vínculo social, este tendrá una duración de tres semanas. Por último, las llamadas Colònies d’Estiu dispone de ocho plazas para una semana completa en una casa rural. Un espacio de vida en un lugar apartado del movimiento agitado de las ciudades, donde se favorecen las relaciones de los participantes con sus pares y con el entorno.

La oferta de espacios terapéuticos de TEAdir permite a las familias darse un respiro en su vida cotidiana, a la vez que ofrecer a esos chicos/as talleres diversos (informática, arte, fotografía, videojuegos, cómics, deportes, música, etc.) además de salidas y actividades, siempre dentro de un marco de especial cuidado de sus intereses y del momento subjetivo en el que se encuentran.

Para todo ello, tenemos una especial atención en la especialización de los profesionales que integran los equipos, la ratio entre monitores y chicos y la necesaria rotación del equipo, para conseguir un ambiente apaciguador en lo cotidiano, propiciador del encuentro con otros..

Main features and goals of the crowdfunding campaign

Els Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) són un grup de discapacitats del desenvolupament que poden provocar dificultats socials, comunicacionals i conductuals significatives. Cada persona amb TEA té una personalitat diferent, no obstant comparteixen dificultats i afeccions comunes en la interacció i les habilitats socials, en el llenguatge i la comunicació i en la rigidesa cognitiva.

El nostre horitzó ha estat, crear espais de vida que permetin acompanyar a cada noi/a en un recorregut, que no es ni molt menys breu, i que implica el passatge de la vida infantil a la vida adulta.

Hem organitzat tres espais terapèutics d’estiu per acollir a aquells nens/es i adolescents amb dificultats en el vincle amb els altres.

Al Casal d’Estiu, acollirem a noies i nois, amb grups diferenciats segons les seves particularitats, durant les quatre setmanes posteriors a la finalització de l’any escolar. Es tracta de la segona edició d’aquest espai que té la seva seu a Barcelona.

A les Colònies d’Estiu, aquest any disposem de vuit places. Es tracta d’una Un espai de vida en un lloc apartat del moviment atrafegat de les ciutats, on s’afavoreixen les relacions dels participants amb els seus iguals i amb l’entorn, a partir del entreteniment ajustat a les maneres de funcionament de cada subjecte. És una experiència que ja va per la seva setena edició i que al llarg dels anys a acollit a casi quaranta participants.

L’En(llaç) d’Estiu deriva de l’experiència d’En(llaç): un dels dispositius de TEAdir que està en funcionament des de fa un any. Es tracta d’un espai que oferim per a nois/es adolescents que tenen un manera particular de fer vincle social. No es tracta d’un club social ni d’un Esplai , tampoc és un lloc creat en base a una moda o a les necessitats socials i familiars, sinó que es tracta d’un espai buit dins un marc flexible, al que cada noi/a pot inscriure’s segons les seves particularitats i temporalitats.

Els tres espais tindran:

 • Diversos tallers (informàtica, esports, fotografia, art, videojocs, còmics, música, etc.)
 • Sortides i activitats
 • Piscina
 • Equip professional amb formació específica
 • Un marc d’especial cura dels interessos i el moment subjectiu en el que cada noi/a es trobi.

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son un grupo de discapacidades del desarrollo que pueden provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Cada persona con TEA tiene una personalidad diferente, pero comparten dificultades y afecciones comunes en la interacción y las habilidades sociales, en el lenguaje y la comunicación y en la inflexibilidad cognitiva.

Nuestro horizonte ha sido el de crear espacios de vida que permitan acompañar a cada chico/a en un recorrido, que no es ni mucho menos breve, y que implica el pasaje de la vida infantil a la vida adulta.

Hemos organizado tres espacios terapéuticos de verano para acoger a aquellos niños/as y adolescentes, con dificultades importantes en el vínculo con los demás.

En el Casal d’Estiu acogeremos a chicas y chicos, con grupos diferenciados según sus particularidades, durante las cuatro semanas posteriores a la finalización del año escolar. Se trata de la segunda edición de este espacio que tiene su sede en Barcelona.

En las Colonies d’estiu de este año disponemos de ocho plazas. Se trata de una semana completa, un espacio de vida en un lugar apartado del movimiento agitado de las ciudades, en donde se favorecen las relaciones con sus pares, y con el entorno, a partir del entretenimiento ajustado a los modos de funcionamiento de cada sujeto. Es una experiencia que ya va por su séptima edición, y en la que a lo largo de los años ha acogido a casi cuarenta participantes.

Enllaç d’Estiu deriva de la de experiencia de En(llaç): uno de los dispositivos de TEAdir que está en funcionamiento desde hace un año. Se trata de un espacio que ofrecemos para chicos adolescentes que tienen una manera particular de hacer vínculo social. No se trata de un club social ni de un esplai, ni de los lugares comunes que crea la moda o las necesidades sociales y familiares, sino de un espacio vacío dentro de un marco flexible, al cual cada chico puede inscribirse según sus particularidades y tiempos.

Los tres espacios tendrán:

 • Diversos talleres (informática, deportes, fotografía, arte, videojuegos, cómics, música, etc)
 • Salidas y actividades
 • Piscina
 • Equipo profesional con formación específica
 • Un marco de especial cuidado de los intereses y el momento subjetivo en el que cada chico se encuentra.
img-0449.jpg

Why this is important

La nostra motivació es aconseguir que els nois i noies que assisteixin als dispositius de TEAdir Estiu transformin aquesta experiència en quelcom que s’estengui a la seva vida quotidiana.

En aquests espais acollim a noies i nois que tenen una manera particular de fer vincle social. Els ambients són regulats i treballem per aconseguir un ambient pacificador, dins de la quotidianitat, propiciant la trobada amb els altres. Així doncs, no imposem el que s’ha de fer, sinó que partim del que porta cada noi/a per a transformar-ho en quelcom a compartir amb els demés, donant sempre prioritat al interès de cada un.

També va dirigit a les famílies a les qui els hi resulta difícil trobar espais, dins els temps d’oci, en els que s’acullin les dificultats que aquests nois/es plantegen.

Nuestra motivación es lograr que los chicos y chicas que asistan a los dispositivos de TEAdir Estiu transformen esta experiencia en algo que se extienda a su vida cotidiana.

En estos espacios acogeremos a chicas y chicos que tienen una manera particular de hacer vínculo social. Los ambientes son regulados y trabajamos para conseguir un ambiente apaciguador, dentro de lo cotidiano, propiciando el encuentro con otros. Así pues, no imponemos lo que se debe hacer, si no tomamos lo que cada chico o chica trae para transformarlo en algo que se pueda compartir con los demás, dando siempre prioridad al interés de cada uno.

También va dirigido a las familias a las que resulta difícil encontrar espacios, en tiempos de ocio, en los que acojan las dificultades que estos chicos plantean.

screen-shot-2017-05-23-at-15.06.30.png

Goals of the crowdfunding campaign

Per aquest ambiciós i necessari projecte, necessitem la teva col·laboració per a fer-lo sostenible!

 • Els tallers que oferim impliquen una necessitat elevada d’equip especialitzat en el camp. Tenim una especial atenció en l’especialització dels professionals que integren els equips, la ratio és de tres monitors per cada dos nois
 • Transport: Per a poder realitzar les sortides que hem organitzat necessitem llogar una furgoneta durant tot l’estiu
 • Material pels tallers
 • Alimentació
 • Lloguer d’espais
 • Sortides

Para este ambicioso y necesario proyecto, ¡necesitamos de tu colaboración para hacerlo sostenible!

 • Los talleres que ofrecemos implican una necesidad elevada de equipo especializado en el campo. Tenemos una especial atención en la especialización de los profesionales que integran los equipos, la ratio es de tres monitores por cada dos chicos
 • Transporte: Para poder realizar las salidas que hemos organizado necesitamos alquilar una furgoneta durante todo el verano
 • Materiales para los talleres
 • Alimentación
 • Alquiler de espacios
 • Salidas
img-20160704-wa0007.jpg

Team and experience

Un dels trets diferencials dels espais organitzats per l’Associació TEAdir és la seva orientació clínica i teòrica: la pràctica entre varis. Es tracta d’una aposta clínica i ètica, la de considerar a cada usuari en la seva singularitat, més enllà del seu diagnòstic i de la patologia associada.

La funció de l’equip de professionals és la d’acompanyar els recorreguts particulars de cada participant, emmarcats en tallers dissenyats segons els seus interessos i els dels adults que intervenen. Per una banda, amb la finalitat d’ajudar-los a trobar i inventar solucions que siguin pròpies i que els permetin sostenir-se en el món, i per altra banda, per a reconstruir un nou llaç social amb els altres.

Des de fa set anys i sota el paraigües de l’Associació TEAdir, creem aquests espais, havent acollit a casi quaranta participants. El nostre horitzó ha estat el de generar espais de vida que després que posteriorment generin la possibilitat d’ampliar l’experiència a l’aplicació del que se’ns fa cada cop més necessari: acompanyar a cada persona en un recorregut, que no es ni molt menys breu, i que implica el passatge de la vida infantil a la vida adulta.

Uno de los rasgos diferenciales de los espacios organizados por la Asociación TEAdir es su orientación clínica y teórica: la práctica entre varios. Se trata de una apuesta clínica y ética, la de considerar a cada usuario en su singularidad, más allá de su diagnóstico y de la patología asociada.

La función del equipo de profesionales es la de acompañar los recorridos particulares de cada participante, enmarcados en talleres diseñados según sus intereses y los de los adultos que intervienen. Por un lado, con la finalidad de ayudarles a encontrar e inventar soluciones que sean propias y que les permitan sostenerse en el mundo, y por otro, para reconstruir un nuevo lazo social con los otros.

Desde hace siete años, bajo el paraguas de la Asociación TEAdir, creamos estos espacios terapéuticos y hemos acogido a casi cuarenta participantes. Nuestro horizonte ha sido el de crear espacios de vida que luego redunden en la posibilidad de ampliar la experiencia a la aplicación de algo que se nos hace cada vez más necesario: Acompañar a cada persona en un recorrido, que no es ni mucho menos breve, y que implica el pasaje de la vida infantil a la vida adulta.

Social commitment

Sustainable Development Goals

 • Good Health and Well-Being

  Ensuring healthy lives and promoting the well-being for all at all ages is essential to sustainable development.

 • Decent Work and Economic Growth

  Sustainable economic growth will require societies to create the conditions that allow people to have quality jobs.

 • Reduced Inequalities

  To reduce inequalities, policies should be universal in principle, paying attention to the needs of disadvantaged and marginalized populations.